Café Amazon คว้ารางวัล ‘สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี’

รายงานข่าว เปิดเผยว่า คาเฟ่ อเมซอน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทร้านกาแฟ จากผลการวิจัยของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเมื่อเร็วๆนี้ ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” ให้กับ นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ณ ห้องประชุม อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์คาเฟ่ อเมซอน ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ จากผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 24,000 คน โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับแบรนด์ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) โดย คาเฟ่ อเมซอน จะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการของแบรนด์ให้ตอบโจทย์ครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต่อไป