AXONS พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครบวงจร ขับเคลื่อนเกษตรและอาหารโลกอย่างยั่งยืน

สรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ AXONS

AXONS (แอ๊กซอน) ผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech) โชว์ศักยภาพผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารครบวงจรของไทย นำโซลูชั่นเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างโอกาสใหม่ๆ และการเติบโตแบบก้าวกระโดดตอบโจทย์ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยบนเวทีระดับโลก

นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ AXONS กล่าวว่า ภาคการเกษตรและอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการที่ซับซ้อน และต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา นวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรและอาหาร ตอบสนองเทรนด์โลก AXONS จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีทางการเกษตร AgriTech มาช่วยสนับสนุนเกษตรกรและภาคธุรกิจทั่วโลกในการบริหารจัดการ การเกษตรและการผลิตอาหารแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ (Smart Farming) การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตสินค้า ตลอดจนการขนส่งด้วยประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน โดยนำประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นดิจิทัลช่วยสนับสนุนความสำเร็จของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมถึงบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟในไทยและต่างประเทศรวม 17 ประเทศ ประกอบกับความสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันง่ายขึ้นและมีต้นทุนลดลง

“AXONS มีความพร้อมเรื่องบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและความท้าทายของภาคเกษตรและ Insights จากบริษัทเกษตรอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและมีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับเกษตรกรและลูกค้าในการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงบนเวทีโลก” นายสรรเสริญกล่าว

ที่ผ่านมา AXONS ได้นำเทคโนโลยีด้าน IoT ควบคู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม ทั้งด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงธุรกิจค้าปลีก สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีผลผลิตสูงขึ้น เช่น เกษตรอัจฉริยะ (AXONS Smart IoT) เป็นการนำระบบ Sensor เข้ามาช่วยในการตรวจวัดและเก็บข้อข้อมูล ธาตุอาหารในดิน ค่าความชื้น แรงลม และควบคุมสั่งงานการทำงานโดยอัตโนมัติของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การรดน้ำผัก การให้อาหารและน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน เป็นต้น

ในภาคการขนส่งและกระจายสินค้า AXONS ได้พัฒนา AXONS Move ระบบการจัดการขนส่งแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกสินค้าและบริการ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องการจัดรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและบริหารจัดการเส้นทาง บริหารการใช้รถ การติดตามตรวจสอบสถานะขนส่ง และสภาพรถผ่านมือถือ รวมทั้งการคำนวณค่าขนส่งตามระยะทางจริง ส่งผลให้ควบคุมต้นทุนและขนส่งสินค้าถึงจุดหมายได้ตรงเวลา ส่งผลให้ช่วยลดอัตราการสูญเสียของสินค้า ประหยัดพลังงาน และช่วยบุคลากรทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และพร้อมที่จะแข่งขันในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ AXONS ได้พัฒนา AXONS Trace เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือในเรื่องของข้อมูลที่สามารตรวจสอบได้ ระบบนำเสนอข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าในขั้นตอนเดียว (One Step) ตั้งแต่โรงงานผลิต- ฟาร์ม จนถึงโรงงานอาหารสัตว์ และยังแสดงมาตรฐานต่างๆ ที่โรงงานได้รับ รวมถึงข้อมูลโภชนาการ และข้อมูลด้านความยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก