โค้งสุดท้าย ออมสินคัดสรรกองทุนมาให้ ลงทุนง่าย ลดหย่อนภาษีได้ผ่าน MyMo MyFund

โค้งสุดท้ายปลายปี ! กองทุนดีเราคัดสรรมาให้คุณแล้ว ลงทุนได้ง่าย ๆ ลดหย่อนภาษีได้ผ่าน MyMo MyFund

MTF-SSF* กองทุนรวมเพื่อการออม และ M-TWSUK RMF* กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

รีบลงทุนภายใน 30 ธ.ค. 2564

*ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3yaB0M9