แม็คกรุ๊ป คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 66 พร้อมได้คะแนน CGR ระดับ 5 ดาว ห้าปีซ้อน

“แม็คกรุ๊ป” หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ตอกย้ำมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ สู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 49 อย่างมั่นคง ล่าสุดได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งคว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า บริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับเรตติ้ง“AA” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ สัญลักษณ์ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท                   จดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR)

แม็คกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าอันน่าจดจำให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ดี การคัดสรรสินค้าคุณภาพ และความคุ้มค่า เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถได้ก้าวผ่านความท้าทายหลากหลายรูปแบบ และยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน