‘เฉลิมชัย’ สั่งกรมชลประทาน เตรียมจัดการน้ำรับมือหน้าแล้งปี 64

ในแต่ละปี กรมชลประทาน หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเกิดความสมดุลกับทุกภาคส่วน ปีนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานทุกพื้นที่ จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เคลื่อนขบวนเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ได้ทันที และกรมชลประทาน ยังได้จัดสรรงบประมาณ 5,662 ล้านบาท จัดจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ จำนวน 94,000 คน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

สำนักข่าวบิ๊กเกรียน มีรายละเอียด แผนงานการเตรียมความพร้อม รับมือภัยแล้ง ปี 2564 ของกรมชลประทาน เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดแล้งนี้ ติดตามได้จากสกู้ปพิเศษ “กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งปี 64”