ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดบ.สูงไม่หักภาษี

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม จัดโปรโมชั่นเงินฝาก ส่งเสริมการออมส่งท้ายปี ออกบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยสูง ไม่หักภาษี

โดยมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.425% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 5 เดือน และ 2. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.475% ต่อไป จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 8 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 มีจุดเด่น คือ เป็นการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

คุณสมบัติ สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และ นิติบุคคลทุกประเภท


เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบกำหนดนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 5 หรือ 8 เล่มเดิม มาฝากเพิ่มได้

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

เมื่อครบระยะเวลาฝาก จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3wgVMZw