ทีมศก.ทันสมัย ชูศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร เพชรบุรี ผ่านเทคโนโลยียุคใหม่

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ รวมถึงตัวแทนจากทีมเศรษฐกิจทันสมัยได้แก่ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ นายปริญญา พรศิริชัยวัฒนา และ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ลงพื้นที่ดูงานสวนป่าหนองซอท่ายาง ฟื้นฟูสภาพ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาชีวิต ตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี จ.เพชรบุรี

ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี เป็นวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนผืนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ที่ทำเกษตรผสมผสาน เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ถือเป็นงานขยายผลการพัฒนาแปลงเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการจัดการบริหารชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม พึ่งพาตนเองได้ โดยกิจกรรมการดูงานในครั้งนี้ยังได้สัมผัสถึงการทำเกษตรแปรรูป วิถีภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองเพชร ลองชิมอาหารคาวหวานภูมิปัญญาชาวบ้าน และการทำของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยงานมือของชุมชนไร่โคกและชุมชนธงไชย ทั้งนี้ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันแผ่นดิน

นายปริญญ์ได้แสดงความชื่นชมไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี ที่น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาต่อยอดฟื้นฟูแก้ปัญหาดินและน้ำ เพื่อพัฒนาที่ดินทำกิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม บนพื้นฐานของชุมชนที่แสวงหาความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง สนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาล 9 สานฝันสร้างไร่ฯ ช่วยเหลือชาวบ้าน เพิ่มแหล่งเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ บนวิถีชีวิตภูมิปัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่สร้างเสริมประสบการณ์ องค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนจนเป็นต้นแบบสถานที่ศึกษาดูงาน ด้านปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นคลังอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของเมืองเพชรบุรี โดยทางทีมเศรษฐกิจทันสมัยจะนําเอาองค์ความรู้ด้านการเงินยุคใหม่ ระบบการตลาดออนไลน์&ออฟไลน์ (omnichannels) การใช้พลังงานบริสุทธิ์ (โซลาร์เซลล์ทันสมัย) การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนและสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ให้สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนต่อไป

ด้าน นางสาวดำรัสสิริ ถิรังกูร ผู้ก่อตั้งและบริหารไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรี ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรี เพื่อสร้างชุมชนแข็งแรง เกื้อกูลงานพัฒนาคนตั้งแต่เกิดถึงตาย โดยมุ่งพัฒนาคน ให้ลูกหลานเกษตรกรพ้นความลำบากภายใต้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนผืนเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให้แข็งแรง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แผ่นดิน สำหรับไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรีเป็นองค์กรเพื่อสังคม ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่ 3 แห่งใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ สวนป่าหนองซอท่ายาง อู่ข้าวอู่น้ำธงไชย และคลังอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของเมืองเพชรบุรี