ธอส.ช่วยลูกค้าโดนผลกระทบไวรัสโควิด-19 ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1 %

ธอส.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน เหลือ 1.00% ต่อปี

เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิ.ย.63 ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้กู้
-ลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทั้งกรณีผ่อนชำระปกติ และกรณีสถานะค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ได้แก่ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้กับธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง