ซีพี ออลล์ ได้คะแนนห้าดาว บ.ธรรมาภิบาลดีเลิศในรายงาน CGR ปี 63

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้รับคะแนนประเมินในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ จากผลสำรวจรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ รายงาน CGR เป็นการสำรวจ และติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการโดยมีบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นพื้นฐาน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ควบคู่ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม

ทั้งนี้ ซีพีออลล์ มีเจตจำนงยึดมั่นในการรังสรรค์ธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม เพราะเชื่อมั่นว่า แนวปฏิบัติด้านการดูแลกิจการที่ดี จะช่วยสร้างพื้นฐานความยั่งยืนขององค์กรให้เติบโต และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องการกำกับดูแล

“เพราะความสุขและรอยยิ้มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ เราจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะเดียวกัน เรายังส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีของสังคม โดยยึดมั่นคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้โอกาสทุกคนในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อสร้างเส้นทางสู่การเติบโตเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน” 

สำหรับรายงาน CGR จัดทำขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2544 โดยปีนี้มี บล. เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 692 บริษัท ภายใต้เกณฑ์ประเมิน 241 ข้อ ใน 5 หมวด ได้แก่ สิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผล CGR จะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียน และใช้คัดกรองรางวัลในด้าน CG อย่าง Board of the Year Awards และ SET Awards ด้วย