ซีพี ออลล์ ปลื้ม คว้า 3 รางวัลสุดยอดองค์กร ของไฟแนนซ์เอเชีย 2021

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย (FinanceAsia) สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2539 ในฐานะผู้เผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลเชิงลึกด้านการเงิน และตลาดทุนขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 (FinanceAsia Asia’s Best Companies 2021) ใน 6 ประเภท สำหรับประเทศไทย ปรากฎว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ด้าน ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม (Best Managed Listed Company) บริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Most Committed to Social Causes) และบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations)

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า กว่า 33 ปีที่ ซีพี ออลล์ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบริหารตามปรัชญา “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” พร้อมกับการดูแลชุมชน และสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต้องมาก่อน ตามด้วยประชาชนและองค์กร การได้รับยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ด้านในครั้งนี้จึงถือเป็นความสำเร็จของชาวซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมิติของความยั่งยืน ได้แก่ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านช่วยเหลือสังคม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทยทั่วประเทศ และการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำมาใช้ประเมินมาจากการวิจัยเชิงลึกด้านการรับรู้ และความคิดเห็นจากนักลงทุน และนักวิเคราะห์ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ ต่อการบริหารงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยผลสำรวจฉบับเต็มจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร FinanceAsia ฉบับครบรอบ 25 ปี