ซีพี จัดตั้ง CP IP Service Center หน่วยงานกลางดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดตั้ง หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในเครือฯ (CP IP Service Center) ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรภายในเครือฯ เพื่อก้าวสู่การเป็น Innovation & Technology Driven Company นำโดย คุณดวงฤดี เถลิงโชค  สังกัด Group Chief Technology Officer (Group CTO)   ภายใต้การดูแลของ Dr.Yue Jun Jiang Group CTO เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมและเร่งผลักดันผลงานที่นวัตกรของเครือฯร่วมกันสร้างสรรค์ ให้สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ในอนาคต

ทั้งนี้  การจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เครือฯ จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้เหล่านวัตกร  ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรภายในเครือฯ   ในหลักสูตรอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP : Train the trainer รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  และ เป็นวันแรกของการเปิดหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนได้รับความรู้ ในหัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญาและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา, เครื่องหมาย การค้า และลิขสิทธิ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

การอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เป็นระยะเวลา 9 วัน ตามวันและเวลาที่กำหนด  โดยจัดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้กลุ่มคลากรของเครือฯ ทั่วประเทศ ซึ่งในรุ่น 1 นี้จะไปสิ้นสุดในเดิอน มกราคม 2564 ทั้งนี้  การจัดอบรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CP IP Service Center จะมุ่งเน้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564   เพราะจะมีส่วนสำคัญช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อไป