ซีพีเอฟ จับมือม.แม่โจ้ ทำ MOU สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจที่ได้มาตรฐาน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยมีรศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนในการลงนาม

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาการศึกษา งานวิจัย และงานวิชาการ ด้านการเลี้ยงไก่กระทงครบวงจร และเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

โดยจัดทำขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษา การวิจัย งานวิชาการ การเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจที่ได้มาตรฐานร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเลี้ยงไก่กระทง การเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร โดยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีร่วมกัน อีกทั้งความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการมีสถานที่เข้าฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านปศุสัตว์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ นอกจากนั้น การเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจที่ได้มาตรฐานยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอีกด้วย