ซีพีออลล์ จับมืออัสสัมชัญพาณิชยฯ เปิดสอนค้าปลีกผ่านประสบการณ์จริง

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สำหรับพัฒนาและผลิตบุคลากรให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประการ

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านวิธีการหลากหลายรูปแบบได้แก่ การก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปี กว่า 54,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5,100 ล้านบาท

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้  เพื่อบูรณาการงานด้านวิชาการระบบทวิภาคี โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการและส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมสนับสนุนงานด้านวิชาการ

นอกจากนี้ยังร่วมวางแผนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้กับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบันและอนาคต ตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน