กรมชลฯ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้พาคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการอาคารบังคับน้ำคลองกระถิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการอาคารบังคับน้ำหนองขวัญ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการฯ พร้อมพบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่

หากทั้ง 2 โครงการฯ สามารถดำเนินการได้ จะช่วยยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ตามลำน้ำปิง ช่วยแก้ไขปัญหาการส่งน้ำเข้าท่อระบายน้ำ(ทรบ.)คลองกระถิน จังหวัดนครสวรรค์ และทรบ.หนองขวัญ จังหวัดกำแพงเพชร ทำให้การรับน้ำจากแม่น้ำปิงมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พื้นที่ ซึ่งทั้ง 2 โครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ตามความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการศึกษาและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำปิงเป็นช่วงๆ หากโครงการฯนี้ สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้จนแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค และควบคุมการส่งน้ำไปยังพื้นที่ชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันกรมชลประทานอยู่ระหว่างทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ เนื่องมาจากโครงการฯกั้นขวางลำน้ำปิง ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของประเทศ จึงต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงที่มาที่ไป ประโยชน์ของโครงการฯที่จะได้รับ โดยเฉพาะมาตรการในการเยียวยาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน จะส่งผลให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน