OR เปิดแผนปี 66 ลุยธุรกิจไลฟ์สไตล์ เล็งปรับโฉมใหม่สถานีบริการน้ำมันเป็น Flagship store

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR และ นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน OR ร่วมแถลงผลการดำเนินงานปี 2565 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 มุ่งประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของแต่ละธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต รวมถึงผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โออาร์

นายดิษทัต เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 OR เตรียมงบลงทุนจำนวน 31,197 ล้านบาท มุ่งเน้นการขยายและสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 14,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของงบลงทุน สำหรับขยายสาขาร้าน Café Amazon และร้าน Texas Chicken รวมไปถึงการแสวงหาพันธมิตรและการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ โดยนอกจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) แล้ว OR ยังให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจด้าน Health & Wellness และ Tourism ด้าน กลุ่มธุรกิจ Mobility มุ่งรักษาความเป็นผู้นำใน Mobility Ecosystem ทั้งในแง่การขยายสาขา PTT Station และ EV Station PluZ รวมถึงการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในธุรกิจ EV ของกลุ่ม ปตท. อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการลงทุนใน Green Energy เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแหล่งพลังงาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 6,799 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22% ของงบลงทุน

สำหรับ กลุ่มธุรกิจ Global ยังคงมุ่งขยายการลงทุนในการเปิด PTT Station และ Café Amazon ผ่านบริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ประเทศกัมพูชาเป็นสำคัญ พร้อมๆกับการหาโอกาสในการลงทุนด้านอื่น เช่น สาธารณูปโภค

ส่วนกลุ่มธุรกิจ OR Innovation มุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยจะเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพ กำหนดหลักเกณฑ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมในแบบฉบับของ OR เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 5,251 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของงบลงทุน

นายสุชาติ กล่าวว่า OR จะปรับรูปแบบของสถานีบริการน้ำมันให้เป็น Flagship store เพิ่มสัดส่วนของธุรกิจค้าปลีกในสถานีฯ ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญด้านพลังงานสะอาด, คาร์บอนต่ำ ด้วย

นอกจากนี้ คาดว่าปีนี้ OR จะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการเปิดประเทศให้เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งปัจจุบัน OR ถือครองสัดส่วนตลาดอยู่กว่า 40 % คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.6 พันล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวม 3.2 พันล้านบาท คาดว่า ไตรมาส 4 ปีนี้ ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจะเทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด และจะเพิ่มมากขึ้นในปีหน้า