OR มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางชุมชน เปิดตัวแคมเปญโฆษณา “PTT Station เติมเต็มทุกความสุข” เติบโตไปพร้อมชุมชน

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า โออาร์ มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าและสร้างพลังบวกให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งดำเนินธุรกิจโดยนำความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ในการออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะที่ OR เป็นผู้บริหารแบรนด์ PTT Station สถานีบริการน้ำมันซึ่งเติบโตเคียงข้างคนไทยมากว่า 30 ปี และครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ต่อเนื่อง 25 ปี จึงกำหนดกลยุทธ์ให้ PTT Station ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน (Living Community) โดยพัฒนาและออกแบบองค์ประกอบที่อยู่ใน PTT Station ให้สามารถตอบโจทย์ให้ครอบคลุมการเติมเต็มความสุขให้ครอบคลุมครบทุกความต้องการของคนไทย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 เป้าหมาย ได้ดังนี้

1.     เติมเต็มความสุข…ให้ผู้คน PTT Station ใส่ใจทุกความต้องการ เพื่อรอยยิ้มของทุกคน ด้วยการพัฒนาสินค้า บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่

·      จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง…เติมเต็มความสุขให้คนเดินทาง จัดตั้งจุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง ซึ่งเป็นจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจุดซ่อมรถเบา เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินโดยทันที

·      Friendly Design…เติมเต็มความสุข ความห่วงใยให้ทุกคน ออกแบบพื้นที่ใน PTT Station เพื่อให้เหมาะกับการเดินทางของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย เพื่อสร้างความอุ่นใจว่าทุกคนจะได้รับความสะดวกระหว่างการเดินทาง

2.     เติมเต็มความสุข…ให้ชุมชน PTT Station ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน สังคม ผ่านการนำเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละท้องถิ่น มาสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในท้องถิ่นผ่านโครงการ ดังต่อไปนี้

·      พื้นที่ปันสุข…เติมเต็มความสุข ให้รอยยิ้มของเกษตรกร ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายผลิตผล สนับสนุนและจัดสรรพื้นที่ใน PTT Station ให้เกษตรกรมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

·      ตลาดวิถีชุมชน และโครงการไทยเด็ด…เติมเต็มความสุข สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน เปิดพื้นที่ให้ชุมชนโดยรอบ PTT Station เข้ามาจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้ เพื่อสนับสนุนความภาคภูมิใจและรายได้ให้แก่ธุรกิจของชุมชน อีกทั้งยังมีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการไทยเด็ดที่คัดสรรของเด็ดของวิสาหกิจชุมชน

·      ตกแต่งอัตลักษณ์…เติมเต็มความสุข สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ ด้วยเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ

3.     เติมเต็มความสุข…ให้สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบที่ PTT Station ตั้งอยู่ ผ่านการดำเนินงานและโครงการที่ช่วยลดมลพิษ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น

·      EV Station…เติมเต็มความสุข ลดการเกิดมลพิษ เพิ่มจุดชาร์จไฟ EV Station ให้ครบทุกเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการลดการใช้มลพิษ ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ ชุมชนมีชีวิตดีขึ้น

·      แยก แลก ยิ้ม…เติมเต็มความสุข ให้กับโลกและชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการขยะอย่างถูกต้อง และช่วยดูแลสังคม ด้วยการนำขยะที่แยกไปขายนำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้ตามความต้องการที่ชุมชนรอบ PTT Station นั้นต้องการ โดยมีชุมชนที่ช่วยเหลือแล้วมากกว่า 3,000 โครงการ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวข้างต้น ทุกผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ใน PTT Station ล้วนสามารถเติมเต็มทุกความสุขให้กับใครได้หลายคน ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้ดูแลคนไทยในทุกชุมชน จากจำนวนสาขาที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของชุมชนมาอย่างยาวนาน จึงมีความเข้าใจ และนำความเข้าใจนั้นมาพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ใน PTT Station ต่อยอดจุดแข็งเดิมในเรื่องคุณภาพ และความครบครันที่แข็งแกร่งที่สุดในธุรกิจ พัฒนารูปแบบความสุขในทุกองค์ประกอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มีองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความสุขมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ทำให้PTT Station เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่คือการออกแบบ Living Ecosystem ที่สามารถสะท้อนภาพการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย เกิดการเติมเต็มความสุขให้กันและกันแบบที่ไม่รู้ตัว

ล่าสุด OR ได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณา “PTT Station เติมเต็มทุกความสุข” ประกอบด้วยภาพยนตร์โฆษณาความยาว 30 วินาที จำนวน 3 เรื่อง คือ “เติม” “เต็ม” และ “สุข” เพื่อสร้างการรับรู้ และความผูกพันของผู้บริโภคกับแบรนด์ PTT Station โดยมีแนวคิดหลักในการสื่อสารว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพียงแวะเข้ามาที่ PTT Station ก็สามารถเติมเต็มทุกความสุขกลับไปได้เช่นกัน เพราะ PTT Station กำลังก้าวไปอีกขั้น ด้วยการเปลี่ยนมาสู่การเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกสังคม ชุมชน รวมถึงช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม