CPF อัพสกิลคู่ค้า SMEs ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัยมาตรฐานสู่สากล ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institution (BSI) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มวัตถุดิบเครื่องปรุง เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบให้มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานสากล ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางวิไลลักษณ์ คลอดเพ็ง รักษาการผู้บริหารสูงสุด สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า วัตถุดิบเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อคุณภาพของอาหาร ซึ่งซีพีเอฟได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจในการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ผลิตและจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มเครื่องปรุงให้กับซีพีเอฟสามารถปรับตัวทันความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซีพีเอฟจึงเดินหน้าเพิ่มทักษะของคู่ค้าธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก BSI จัดอบรมถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ให้คู่ค้า SMEs ในกลุ่มวัตถุดิบเครื่องปรุงเป็นรุ่นที่ 2 รวมทั้งมีการให้คำแนะนำและปรึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้า SMEs สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีแนวปฏิบัติที่ดีตามวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Culture) พร้อมทั้งสามารถดำเนินงานตามระบบมาตรฐานขั้นสูงด้านความปลอดภัยอาหาร และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้แก่มาตรฐาน BRC IFS (International Food Standard) และ FSSC22000 เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถคู่ค้า SMEs มีรายได้เพิ่มขึ้นและขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างยั่งยืน

“การอบรมในวันนี้ สอดรับกับความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ช่วยยกระดับขีดความสามารถคู่ค้า SMEs ในการสร้างสรรค์วัตถุดิบคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีที่สุด ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังให้คำแนะนำและที่ปรึกษากับคู่ค้าเพื่อสนับสนุนคู่ค้า SMEs ให้เติบโตไปด้วยกัน” นางวิไลลักษณ์กล่าว

“นิพนธ์ ยธิกุล” ที่ปรึกษา บริษัท เอ็น แอนด์ พี อกริโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตพริกไทยและเครื่องเทศ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ซีพีเอฟที่เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายเล็กได้รับความรู้ใหม่ๆ เท่าทันโลก เข้าใจกระแสผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะนำไปถ่ายทอดให้พนักงานต่อไปและลงมือช่วยกันปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้มาตรฐานสากลไปด้วยกัน

“วิคกี้ วิศรุตนันทะ” ผู้จัดการโรงงาน บริษัท พีดีเอส ฟู๊ดส์ ผู้ผลิตผักสด กล่าวเสริมว่า จะนำความรู้ที่ได้นำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลลากรในองค์กร ได้มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันคุณภาพผักสตลอดกระบวนการตั้งแต่เกษตรกรจนถึงการขนส่ง เพื่อที่จะส่งมอบผักสด สะอาด ปลอดภัยให้แก่ซีพีเอฟอย่างต่อเนื่อง

“วรารักษ์ วิเชียรกัลยารัตน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จํากัด ผู้ผลิตวุ้นเส้น กล่าวว่า หัวข้อการอบรมในวันนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารของไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด และจะนำความรู้ใหม่กลับไปปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร รวมทั้งการวางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของวุ้นเส้นที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนซีพีเอฟส่งมอบอาหารรสชาติอร่อย ปลอดภัย สร้างความสุขให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

การฝึกอบรมคู่ค้า SMEs ให้มีความรู้และเข้าใจหลักการของระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Culture) การควบคุมอาหารปลอม (Food Fraud) และระบบการปกป้องอาหารให้ปลอดภัย (Food Defense) เป็นหนึ่งในกิจกรรมดำเนินการภายใต้โครงการ “Partner to Grow…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ซึ่งซีพีเอฟร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ SMEs ในด้านต่างๆ ตามนโยบาย “ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ” ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ยกระดับการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG ช่วยให้คู่ค้าสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจทั้งคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน