CPF หนุนฟาร์ม-โรงงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมโครงการ LESS ปีที่ 7 หนุนลดก๊าซเรือนกระจก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการทั่วประเทศ และเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นปีที่ 7 รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการปลูกต้นไม้และปลูกป่ากว่า 5 หมื่นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ที่ผ่านมา ในปี 2558-2563 มีหน่วยงานของซีพีเอฟที่ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวทุกปี รวมระยะเวลา 6 ปี มีปริมาณที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 52,782.764 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบกับการปลูกต้นไม้กว่า 120,000 ต้น (ขึ้นอยู่กับชนิดและความโตของต้นไม้ : ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

ซีพีเอฟยังได้จัดอบรมหลักสูตร “การวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ของ CPF” ให้กับพนักงานของฟาร์มและโรงงาน เป็นหลักสูตรที่ซีพีเอฟพัฒนาร่วมกับอบก. เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ และสามารถคำนวณการกักเก็บคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากอบก. และซีพีเอฟ ร่วมถ่ายทอดความรู้ สามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้จริง โดยปัจจุบัน อบรมไปแล้ว 15 รุ่น รวมจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมแล้ว 750 คน

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงได้ส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน โรงงาน ฟาร์ม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” นายวุฒิชัย กล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีหน่วยงานของซีพีเอฟที่เข้าร่วมและได้รับรองโครงการ LESS โดยแยกเป็นรายปี ดังนี้ ปี 2558 มีจำนวนหน่วยงานที่ขอรับรองฯ ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 54 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 18,017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2559 ขอรับรอง 44 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 9,084 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2560 ขอรับรอง 51 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 7,468 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2561 ขอรับรอง 73 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 9,218 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2562 ขอรับรอง 25 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 3,052.066 ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า และปี 2563 ขอรับรอง 59 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 5,943.698 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมระยะเวลา 6 ปี หน่วยงานซีพีเอฟช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 52,782.764 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า