CPF หนุนพนักงานร่วมขับเคลื่อน“คอนเน็กซ์ อีดี” ยกระดับการศึกษาของไทย สร้างเด็กดีและเก่ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นร่วมสร้างอนาคตทางการศึกษาของเด็กไทยผ่านโครงการ CONNEXT ED ส่งมอบโอกาสสู่น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง พร้อมส่งเสริมพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ขององค์กร ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรนำร่องก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นพื้นฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่มาตรฐานสากล สร้างเด็กเก่งและเด็กดี และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

“ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทฯ นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนและคุณครู โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง และเกิดทักษะ ผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง อาทิ ด้านเกษตรกรรม การส่งเสริมอาชีพ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ตามเป้าหมายการทำงาน คือ การสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง การมีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน” ประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ของ ซีพีเอฟ กล่าว

ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกที่ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของซีพีเอฟ 296 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สระบุรี พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner :SP) ขององค์กร เพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู วางแผนพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น โดยในปี 2564 ซีพีเอฟ ได้เปิดรับสมัคร SP เพิ่มเติม เพื่อร่วมติดตามงานและดูแลโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวแพลทฟอร์ม CONNEXT ED Crowdfunding ซึ่งเป็นระบบบริจาคออนไลน์เพื่อระดมทุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยระบบได้รวบรวมโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองจากคณะทำงานส่วนกลาง เพื่อให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา สามารถบริจาคโดยตรงให้กับโครงการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆของโรงเรียนทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ connexted.org และผู้บริจาคยังนำใบรับเงินบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วย

ในส่วนของซีพีเอฟคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 3 แห่ง เข้าระบบ CONNEXT ED Crowdfunding คือ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อ. เมือง จ. นครราชสีมา ดำเนินโครงการเติมพลังสานฝันสู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ เด็กๆ ได้รับโอกาสการเรียนรู้ด้วยการทดลองและปฏิบัติจริง และโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อ.ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์หม่อนไหมหนองม่วงหวานสู่ตลาดโลก

บริษัทฯ ยังได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญในสายธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สู่การเรียนรู้และปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่อย่างเพียงพอต่อการเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา มีทักษะวิชาชีพติดตัว ปลูกฝังความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ นำมาถอดโมเดลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศที่สนใจนำไปใช้ได้

ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ทั่วประเทศ 5,567 แห่ง