CPF หนุนชุมชนปลูกผักปลอดสาร ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าสนับสนุนชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ต่อยอดโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร สู่การตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร” เป็นโครงการที่มีเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ภายใต้ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี (ปี 2562-2566) ซีพีเอฟส่งเสริมชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รวมกลุ่มกันปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีตามวิถีเกษตรแบบธรรมชาติไว้บริโภคในครัวเรือน และตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ตามภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งในปีนี้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯบางส่วน สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากพืชผักที่ปลูกไว้ เพื่อส่งเข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์แล้ว เช่น เมล็ดพันธุ์มะเขือคางกบ มะเขือหยดน้ำทิพย์ มะเขือม่วงลิง มะเขือไข่เต่า มะเขือเทศสีดา บวบหอม บวบพื้นบ้าน มะระขี้นก กระเจี๊ยบเขียว ฯลฯ และยังนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสนับสนุนโครงการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์กระจายให้ชุมชนต่างๆ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19

นายประทีป อ่อนสลุง พี่มืด ชาวบ้านตำบลโคกสลุง แกนนำกลุ่มไทยเบิ้ง กล่าวว่า เป้าหมายโครงการ คือ สมาชิกที่ร่วมโครงการ และชาวบ้าน ผลิตอาหารไว้บริโภคเองในครัวเรือน โดยปลูกผักปลอดสารเคมี และยังมีผลผลิตแบ่งปันให้พี่น้องและเครือข่าย ขณะที่ชุมชนมีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุุ์ เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ปลอดสารไว้ขยายพันธุ์ต่อ เพื่อให้คนในชุมชนผลิตอาหารได้เอง พึ่งพากันเองในชุมชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

“ช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด ชุมชนเราไม่ได้รับผลกระทบเรื่องการขาดแคลนอาหาร เพราะผักปลอดสารที่ปลูกไว้ เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคง และยังเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ” นายประทีป กล่าว

นายชุมพล สำราญสลุง ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลโคกสลุง สมาชิกของโครงการ บอกว่า อยากชวนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักปลอดสารเคมี และเก็บเมล็ดพันธุ์ติดบ้านไว้ เพราะจากวิกฤตโควิดทำให้รู้ว่าชุมชนเรารอดได้จากแหล่งอาหารที่เราผลิตได้เอง และยิ่งมองไปในระยะยาว การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตครั้งไหน ชุมชนก็ยังพึ่งพาตนเองได้ และเมล็ดพันธุ์พืชที่กระจายไปยังชุมชนอื่นๆ เป็นการสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารของชุมชน

ทั้งนี้ “โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร” เป็นโครงการต่อยอดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน หลังจากที่ซีพีเอฟดำเนิน”โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ซึ่งบริษัทร่วมกับกรมป่าไม้และชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง 5,971 ไร่ เป็นอีกโครงการที่ซีพีเอฟร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน