CPF มุ่งมั่นใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขับเคลื่อนการผลิตอาหารยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงในการมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่เพียงพอในระยะยาว บริหารจัดการการใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์มสุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ ยกเลิกการใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตทั้งหม เดินหน้าฟาร์ม RE 100 ผลิตและใช้พลังงานทดแทน 100 %

นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสุงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นครัวของโลก สร้างความมั่นคงทางอาหาร และดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่มั่นคงและเพียงพอในระยะยาว ซึ่งซีพีเอฟทั่วโลกมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 (ปี พ.ศ.2593) ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนตลอดกระบวนการผลิตต้นจนถึงปลายน้ำ

ปัจจุบัน กิจการประเทศไทยของซีพีเอฟ มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 30 % ของการใช้พลังงานทั้งหมด ประกอบด้วย พลังงานจากชีวมวล 68 % พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 30 % และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในฟาร์มสุกร และคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ ด้วยการติดตั้งระบบไบโอแก๊ส (Biogas) นำแก๊สที่ได้จากการหมักมูลสัตว์ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์ม สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 70-80% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์ม และยังมีโครงการยกระดับการผลิตไบโอแก๊สให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถผลิตไบโอแก๊สได้เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัท ฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2023 นี้ และมีแผนติดตั้งแผงโซลาร์เซลเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ 100 เมกะวัตต์ ในปี 2025 จากปัจจุบันที่มีการติดตั้งแผง Solar PV ที่โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารแปรรูป โรงงานอาหารสำเร็จรูปและศูนย์กระจายสินค้ารวม 38 แห่ง ผลิตไฟฟ้าได้ 20 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในกระบวนการผลิต

ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ CPF Coal Free 2022 ยกเลิกใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตทั้งหมด สำหรับกิจการในประเทศไทยและเวียดนาม ตั้งแต่ปี 2022 โดยนำชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนมาใช้ทดแทนถ่านหินในการผลิตไอน้ำ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2.2 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ พัฒนาโครงการฟาร์มต้นแบบ RE 100 มุ่งมั่นผลิตและใช้พลังงานทดแทน 100 % โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอก นำร่องที่ฟาร์มไก่ไข่ จันทบุรี ติดตั้งระบบไบโอแก๊สเพื่อผลิตไฟฟ้า และอยู่ระหว่างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพิ่มเติมทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก พร้อมทั้งติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อควบคุมการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้ เป็นฟาร์มต้นแบบ RE100 แห่งแรก และมีเป้าหมายขยายการดำเนินการไปยังฟาร์มอื่นๆ ของซีพีเอฟต่อไปในอนาคต