CPF ผนึกกำลังพนักงาน-ผู้บริหาร ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริการความเสี่ยงองค์กร พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้บริหาร ตลอดจน พนักงาน CPF ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยในปีนี้ ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังผ่านระบบออนไลน์ ตามวิถี New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อร่วมแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของเอกชน โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” สร้างชาติไทยไร้คอร์รัปชัน … ด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นเป้าหมายหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งการลดปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้เราทุกคนไปถึงเป้าหมายการพัฒนาประเทศ …โดยพลังความรู้และความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมไอเดียใหม่ๆ ในการพลิกเกม ต้านโกง ร่วมพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกัน