CPF คว้า 2 รางวัลสูงสุด SET AWARDS 2023 มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และความยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้ารางวัล SET AWARDS ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ตอกย้ำความเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อหมู ไก่ กุ้ง ที่เลี้ยงด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก ทำให้เนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดสาร และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมี นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง รับรางวัล Best Innovative Company Awards และ นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ รับรางวัล Best Sustainability Awards จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET AWARDS ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานในพิธี

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย ดีต่อกายและดีต่อใจ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยได้คิดค้นสูตรอาหารสัตว์ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดีที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่เจ็บป่วย จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ บริษัทฯนำโปรไบโอติกมาใช้ในอาหารสัตว์ ทั้งไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ สุกร และกุ้ง เพื่อพัฒนาสินค้าอาหารสด เนื้อหมู และเนื้อไก่สด ภายใต้แบรนด์ CP ที่ได้รับรองมาตรฐาน Probiotic Fed เป็นอีกหนี่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นำนวัตกรรมโปรไบโอติกมาใช้ในอาหารสัตว์ โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยระดับโลก คัดเลือกสายพันธุ์โปรไบโอติกกว่า 125,000 สายพันธุ์ จนได้โปรไบโอติกที่แข็งแรงที่สุดเพียง 10 สายพันธุ์ ในอาหารไก่เนื้อ การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง ทั้งโปรไบโอติกที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงจุลินทรีย์ภายในทางเดินอาหารของสัตว์เพื่อช่วยย่อยอาหาร ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และยังเน้นการคัดเลือกโปรไบโอติกที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและพื้นบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแนวทางการเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้วยกระบวนการเลี้ยงสัตว์ที่ใส่ใจในสุขภาพของสัตว์ และการคิดค้นนวัตกรรมโปรไบโอติกมาใช้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดของซีพี ปลอดสาร ปลอดภัย สามารถส่งไปพิสูจน์มาตรฐานที่สูงที่สุดให้แก่ผู้บริโภค ประกาศภารกิจเตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศ ในโครงการ Thai Food-Mission to Space สะท้อนความปลอดภัยขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ซีพี ที่ผ่านการทำวิจัยตรวจสอบความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ร่วมกันกับ Johnson Space Food Lab เพื่อชี้ชัดว่าเนื้อไก่ แบรนด์ ซีพี ของไทยมีความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงระดับเดียวกับนักบินอวกาศทานได้ เป็นความปลอดภัยระดับอวกาศ(Space Food Safety Standard) ตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์เป็น”ครัวของโลก” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยค่านิยมองค์กร 6 ประการ หรือ “CPF Way” ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovativeness) ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ตลอดกระบวนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้น วิจัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนการ เพื่อร่วมดูแลสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลก

ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน ซีพีเอฟ ยึดมั่นในปรัชญาสามประโยชน์ คือ ไม่ว่าจะไปทำธุรกิจที่ไหน ต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศนั้นๆ ประชาชน และบริษัท ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) และผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของพันธมิตรคู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ ตอบโจทย์การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินเคียงข้างและเติบโตไปพร้อมๆกัน

งานมอบรางวัล SET AWARDS 2023 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด “Benchmark of Excellence” เป็นรางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ที่สะท้อนความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพและโดดเด่น ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน