CPF คว้าสุดยอดรางวัล Investors in People Awards 2023 องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นเลิศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน คว้ารางวัลระดับนานาชาติ The Investors in People Awards 2023 ในสาขา The Award for Learning and Development ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสถาบัน Investors in People ประเทศอังกฤษ

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากร รางวัลนี้จึงสะท้อนถึงความเป็นต้นแบบองค์กรขนาดใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน และสามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารโลกตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”

ซีพีเอฟ มีกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร และสร้างองค์กรให้มีรากฐานมั่นคงโดยสนับสนุน “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับพนักงานในองค์กรทั่วโลก และ มุ่งฝึกอบรมบุคลากรจำนวน 3 ล้านชั่วโมงภายในปี 2030 โดยมีหลายโครงการที่พัฒนาและจัดการการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ขับเคลื่อนหน่วยธุรกิจให้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน “Technical Academy in Action Program” ซึ่ง ทุกหน่วยธุรกิจจัดตั้งศูนย์การพัฒนาพนักงานตามกลุ่มวิชาชีพของหน่วยงาน (Technical Academy) เพื่อพัฒนา องค์ความรู้เฉพาะในแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบได้มาตรฐาน พัฒนาขีดความสามารถและทักษะใหม่ๆ ของพนักงานให้ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตเพื่อพร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการจัดการ องค์ความรู้ (Knowledge Management) รูปแบบใหม่ โดยส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรียนรู้ตามความต้องการ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งผลักดันให้หน่วยธุรกิจมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ส่งผลให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ตาม กลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา ผ่านระบบ “อิ่มรู้” สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานที่สามารถค้นหาและนำเนื้อหาไปใช้อย่างรวดเร็ว พร้อมต่อยอดนำ องค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ผ่านมาซีพีเอฟ ได้จัดงาน “CPF KM Excellence Awards 2023” โดยมีโครงการจากหน่วยงานบริการวิชาการสุกร ได้รับรางวัลสูงสุด จากความสำเร็จที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรให้แก่หน่วยงานรวมถึงเกษตรกรผ่านการใช้แอปพลิเคชัน สามารถยกระดับการป้องกันโรค และช่วยป้องกันความเสียหายให้กับฟาร์มของบริษัทและคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งต่อความสำเร็จไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ

“การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กร ขณะเดียวกันยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในการบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ “คนดี คนเก่ง” ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว