CPF คว้า”รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566” ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สะท้อนการเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร ที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างโดดเด่น ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ชูโครงการ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเป็น “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน

ในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อยกย่ององค์กรไทยที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมภายในองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืน โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับรางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566” ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ จาก รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง และนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ พร้อมกับผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมีการพัฒนาตลอดเวลา ช่วยให้ซีพีเอฟสามารถรับมือความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและพนักงานซีพีเอฟทุกคน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร หรือ CPF Ways โดยเฉพาะค่านิยม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และแนวคิด “พอใจในวันเดียว” ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ส่งเสริมให้ทุกคนไม่หยุดที่จะคิด ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหาร ซีพีเอฟมีเป้าหมายผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก” นายประสิทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ นำโครงการ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” เป็นตัวอย่างของโครงการที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับปรุงการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีความปลอดภัยไร้สารตกค้าง 100% รสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA ที่นักบินอวกาศสามารถทานได้

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยึดมั่นในภารกิจสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ปลอดสาร มีรสชาติที่ดี ในราคาที่เข้าถึงได้ ด้วยการนำมาตรฐานการบริหารนวัตกรรมระดับโลกขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ร่วมปกป้องและพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างผลกระทบทางบวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การก้าวสู่ “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ซีพีเอฟได้นำระบบและมาตรฐานสากลพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น พร้อมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาธุรกิจการลงทุน (CPF Venture) ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อให้มีการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซีพีเอฟยังมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4 แห่ง เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ (Feed) การเลี้ยงสัตว์ (Farm) อาหาร (Food) และวิศวกรรม (Engineering) ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน