CPAll หนุนรร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สร้างอาชีพ/รายได้ยั่งยืน พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท

ทักษะงานช่างที่สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพอาจไม่ใช่สิ่งที่มีสอนในทุกโรงเรียน แต่การสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การขับเคลื่อนมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ในโครงการ “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ Sambaisit by Dondang” ของ  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จ.ขอนแก่น กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน และขยายผลในวงกว้างออกไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน 

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ในการพัฒนาหลักสูตรทักษะงานช่างสำหรับการประกอบอาชีพสำหรับทั้งในโรงเรียนและชุมชน ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนาสินค้าที่ดูแปลกใหม่ สวยงาม ทันสมัย อย่างเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลทและถังน้ำมัน ซีพี ออลล์ จึงได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ Sambaisit by Dondang (ซำบายซิท บาย ดอนแดง)” ของ  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จ.ขอนแก่น ทั้งในด้านงบประมาณ องค์ความรู้ ในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนช่วยพัฒนาช่องทางออนไลน์ให้พร้อมสำหรับการจำหน่าย 

ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

“โครงการนี้มีทั้งแนวคิดที่ดี กระบวนการที่ดี สินค้าที่ดี ตลอดจนจุดมุ่งหมายที่ดี ทั้งเด็กๆ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนคนในชุมชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับหลักสูตรได้ จึงได้ยกให้โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา เป็นหนึ่งในโรงเรียน Best Practice ที่ต่อยอดขึ้นมามี “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” พร้อมกับเพิ่มกำลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และเข้ามาสนับสนุนด้านต่างๆ ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างแบรนด์ Sambaisit by Dondang สร้างอาชีพ สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ในอนาคตหากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ หรือ School Model ทางซีพี ออลล์ จะช่วยระดมทุน (crowdfunding) ให้คนทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุน จนสามารถยกระดับโครงการนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนได้เต็มรูปแบบ” นายธานินทร์ กล่าว 

โครงการ “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ Sambaisit by Dondang” ของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากถังน้ำมันและลังไม้พาเลท ผ่านการบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเชื่อมกับกลุ่มสาระวิชาต่างๆ แก่นักเรียนทุกระดับชั้น อาทิ ชั้นอนุบาล 2-3 เรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ ประโยชน์และการดูแลต้นไม้ ชั้นประถมศึกษาเรียนเรื่องการเจริญเติบโตของพืช พันธุ์ไม้ที่นิยมทำลังไม้พาเลท การออกแบบผลิตภัณฑ์ และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนเกี่ยวกับการเทคนิคการออกแบบ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลทและถังน้ำมันจากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนผ่าน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 แซะ งัด แงะ ฐานที่ 2 ขัด ตัด แต่ง ฐานที่ 3 ประกอบร่าง และฐานที่ 4 พ่น สี ว๊าว รวมถึงการจัดทำบัญชี การโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

นอกจากนั้น ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร Sambaisit by Dondang สำหรับประชาชนทั่วไปในการอบรมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลท จำนวน 15 ชั่วโมง โดยผู้ร่วมอบรมจะได้การรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตหากมีความต้องการสินค้ามากขึ้นในอนาคต และนำรายได้ชุมชนบ้านดอนแดง บ้านดอนน้อย และบ้านดอนเจริญ ทั้งยังร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนารูปลักษณ์ให้ทันสมัยและควบคุมมาตรฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้แข็งแรงทนทานต่อการใช้สอยมากขึ้น  

นายนราวุธ รามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา เล่าว่า เนื่องจากภายใน 3 ชุมชนคือ บ้านดอนแดง บ้านดอนน้อย และบ้านดอนเจริญ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทางโรงเรียนจึงสืบทอดมรดกของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปด้วยการบรรจุทักษะผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลทและถังน้ำมันเข้าสู่หลักสูตรท้องถิ่นในปี 2562  ทั้งนี้ ขอขอบคุณซีพี ออลล์ ที่เข้ามาสร้างฝัน สนับสนุนทุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวางแผนขยายการจัดจำหน่ายสินค้าออกไปทั่วประเทศ เช่น ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบซึ่งสะดวกต่อการขนส่งมากขึ้น และพัฒนาระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้รวดเร็วและมีหลากหลายช่องทางมากขึ้น 

ด้านด.ญ.ณิชมน กันทรนิคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา เล่าเพิ่มเติมว่า โครงการ CONNEXT ED ช่วยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ การสื่อสารทางการตลาด และฝึกการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งยังได้ซีพี ออลล์เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ Sambaisit by Dondang ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์ของโรงเรียนเป็นที่รู้จักและนำรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น  หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ฝึกฝนไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต จึงอยากขอขอบคุณคุณครู เพื่อนๆ คนในชุมชนและซีพี ออลล์ ผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้  

ขณะที่นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์ รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และรักษาการฝ่ายควบคุมสินค้า DC ขอนแก่น ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ Sambaisit by Dondang ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจระหว่างโรงเรียนและชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากทุกคนภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแบรนด์สินค้าประจำชุมชน  

“เราได้เห็นว่าทุกคนในชุมชนมีความตั้งใจในการรักษามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งผู้อำนวยการและคุณครูในโรงเรียนที่พยายามบูรณาการความรู้เข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ปราชญ์ชาวบ้านผู้เป็นขุมทรัพย์ขององค์ความรู้ท้องถิ่นช่วยเป็นวิทยากรแก่ผู้ฝึกอบรม ไปจนถึงผู้ปกครองและชาวบ้านที่ร่วมมาเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงในอนาคตยังวางแผนการจัดจำหน่ายให้กระจายไปทั่วประเทศ จึงถือเป็นโครงการที่สร้างมูลค่าให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” นายชัณต์ฎณัย กล่าว 

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED จำนวน 392 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด