CP-CPF มอบหน้ากากอนามัยซีพีช่วยแรงงานต่างชาติ ผ่าน 3 สถานทูต

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ซีพีเอฟ มีความห่วงใยแรงงานต่างชาติในสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ จึงมีดำริให้ตนเป็นผู้แทนนำหน้ากากอนามัยซีพี มอบผ่านเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติในไทย

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟให้การดูแลแรงงานภายในโรงงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพราะเมื่อพนักงานปลอดภัยก็จะสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงแรงงานสัญชาติต่างๆ ที่แม้ไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่ทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเช่นกัน จึงได้นำหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 90,000 ชิ้น มอบผ่านสถานทูตทั้ง 3 แห่งๆละ 30,000 ชิ้น   เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง   

นายฟาน จี ทั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวเวียดนาม ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างมาก ครั้งนี้แม้การระบาดของโควิด-19 จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่บริษัทก็ยังคงห่วงใยและส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ที่นี่ด้วย จึงขอรับมอบความปรารถนาดีนี้ด้วยความขอบคุณยิ่ง และเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ได้สำเร็จในเร็วๆนี้   

ด้าน นายอูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ชาวกัมพูชาที่เป็นพนักงานของซีพีเอฟได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งประเทศกัมพูชาต้องขอขอบคุณอย่างมากแล้ว ครั้งนี้ในสถานการณ์โควิด-19บริษัทยังแบ่งปันความเอื้อเฟื้อมาถึงชาวกัมพูชาคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยด้วย ประเทศกัมพูชาขอขอบคุณอย่างยิ่ง และขอให้ความดีนี้ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว   

ส่วน นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประทับใจในน้ำใจไมตรีของคนไทย และบริษัทไทยที่เอาใจใส่ชาว สปป.ลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และขอบคุณคนไทยและซีพีเอฟอย่างยิ่ง