CP​ ALL​ ให้ทุนเรียน​สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ปี 64 รวม 840​ ล้านบาท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้เตรียมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 6,574 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 83 ล้านบาท และ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 3,146 ทุน รวมเป็นมูลค่ากว่า 840 ล้านบาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้วหมด 9,720 ทุน เป็นเงินกว่า 923 ล้านบาท

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อตามความต้องการ เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต”

“การเรียนรู้ด้านธุรกิจควบคู่กับการเสริมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของกิจการเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Work-based Education มาพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ไปแล้วกว่า 30,000 คน”

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรเอกชนที่มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จึงได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องกว่า 16 ปี เป็นมูลค่ารวมกว่า 5,559 ล้านบาท