AIS แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2566

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล  AIS และกลุ่มอินทัช เปิดเผยว่า เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลปี 2566 AIS ในฐานะผู้นำตลาดของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน แสดงจุดยืนองค์กรโปร่งใส พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายบรรษัทภิบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่สังคมผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ตอกย้ำการเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AIS ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรที่ต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) ภายใต้ธีม “Zero-Fraud society starts with us” โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดีมีความสุจริตและซื่อตรงในการทำงาน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในหน้าที่ของคน AIS ที่มีต่อทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานต่างๆ” 

สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในปีนี้ ชาว AIS ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ขอร่วมแสดงพลังในการต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรอย่างโปร่งใส และร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมและประเทศไทย อย่างยั่งยืนต่อไป