AIS จ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz งวดที่ 4 เรียบร้อย

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทในกลุ่ม AIS เข้าชำระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวด 4 เป็นเงิน 3,670,849,000 บาท (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้แก่ กสทช. โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้รับมอบเพื่อนำส่งเป็นรายได้ของประเทศต่อไป

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS 

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “เป้าหมายที่สำคัญของ AIS คือการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล หรือ Digital Infrastructure ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศตามวิสัยทัศน์การเป็น Cognitive Tech-Co หรือองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ โดยเราเป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่ครบและมากที่สุดรวม 1460 MHz ทำให้ AIS มีศักยภาพในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะคลื่น 700 MHz ที่มีส่วนสำคัญต่อการขยายความครอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ 5G ที่วันนี้เราสามารถส่งมอบการให้บริการ 5G ได้ครอบคลุมแล้วกว่า 90% ของพื้นที่ประชากร รวมถึงเรายังนำ 5G เข้าไปเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”

“เรายังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความครอบคลุม 5G เพื่อรองรับโอกาสและสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของประเทศ นับเป็นการยืนยันว่าลูกค้าทุกกลุ่มทั้งลูกค้าทั่วไป องค์กรภาคธุรกิจ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะได้รับประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดจาก AIS ในทุกมิติ” นายวรุณเทพ กล่าว