AIS จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปักหมุดพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพดิจิทัล

นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดเผยว่า AIS และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการนำขีดความสามารถขององค์กร ทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G เข้ามาเชื่อมต่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของการทำงานด้านนวัตกรรมแห่งใหม่ของภาคอีสาน ที่จะทำให้งานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลถูกนำมาทดสอบจริงบนโครงข่าย AIS 5G จนนำไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลเซอร์วิสที่สามารถให้บริการได้ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

“AIS มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์ดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกภาคส่วนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษา ที่นับว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตของประเทศในอนาคต จึงทำให้ที่ผ่านมา AIS ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ และนำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของเราขยายผลให้เกิดการต่อยอดจากผลงานหรืองานวิจัยของบรรดานักศึกษาและบุคลากร และครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มี 5 วิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี บ่มเพาะขีดความสามารถของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะและลงมือทำจริงกับทีมงานของ AIS ที่พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า การทำความร่วมมือกับบริษัท AIS ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมวิจัย งานบริการวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการสารสนเทศองค์กร รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของทั้งบุคลากรและนักศึกษา ทั้งยังส่งเสริมด้านการฝึกงานฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสานอีกด้วย