AIS คว้าสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก MIKE Award 2021 สองปีซ้อน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช เปิดเผยว่า AIS ได้รับรางวัล MIKE Award 2021 จากหน่วยงานชั้นนำระดับโลกอย่าง International Global MIKE Study Group หรือ GMSG ซึ่งได้มีการจัดอันดับองค์กรชั้นนำทั่วโลก ในด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย AIS เป็นองค์กรด้านเทเลคอมของไทยรายเดียวที่ได้รับถึง 2 รางวัลคือ Winners of the Global MIKE Award 2021 สองปีซ้อน และรางวัล MIKE Thailand Gold Award 2021

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราชาว AIS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมดิจิทัลให้กับคนไทยได้สัมผัส ที่เกิดจากการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนพร้อมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สามารถปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ

สำหรับรางวัล MIKE Award 2021 เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรที่มีส่งเสริมพนักงาน ด้านนวัตกรรม และมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ที่จัดมาอย่างยาวนาน โดย International Global MIKE Study Group หรือ GMSG ร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University และในปีนี้ AIS ได้รับรางวัล MIKE Thailand Gold Award 2021 ในด้าน Most Innovative Knowledge Enterprise ซึ่ง AIS เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลในระดับ Gold ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการมอบรางวัลระดับประเทศ ทำให้มีสิทธิ์ในการนำเสนอรางวัลระดับโลกอย่าง Winners of the Global MIKE Award ที่ AIS สามารถคว้ามาครองได้สำเร็จเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

โดยทั้งสองรางวัลดังกล่าว มีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 2 หมวด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ หมวด 1 การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง มีความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ รวมทั้งพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาร่วมกัน 8 องค์ประกอบหลักคือ

  • การบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ในองค์กรที่ดี เสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม โดยนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด
  • การพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอก และการเชื่อมต่อการแบ่งปันความรู้
  • การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง
  • การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม
  • การลงทุนและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ / โซลูชันที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า
  • การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้และระบบสำหรับการ สร้างความรู้
  • การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การสร้างความคาดหวัง / ความต้องการ / ประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้

หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการ หรือสร้างธุรกิจใหม่อยู่เสมอ มีผลประกอบการ รายได้ และยอดขายดี สามารถชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ มีรางวัลสะท้อนความสำเร็จของการทำงาน

“เกณฑ์ในการพิจารณารางวัลในมิติต่างๆ เป็นเครื่องยืนยันว่า แนวทางการทำงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ AIS ที่ถือปฏิบัติมาได้มาถูกทางและเป็นที่ยอมรับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเป้าหมายของ AIS คือการทำให้พนักงานรวมถึงบุคลากรของเรากว่า 12,000 คน มีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ พร้อมทำงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็น Cognitive Telco หรือ องค์กรอัจฉริยะ ที่พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มไปอีกขั้นให้สามารถตอบสนองความต้องการ (Interact) ของผู้ใช้บริการได้ในเชิงลึกถึงระดับที่สามารถออกแบบบริการเพื่อลูกค้าแต่ละท่าน (personalization) อย่างทันต่อความต้องการในทุกเวลา (real time) ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย จากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่มั่นคงของประเทศ”