46 ปีตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 30 เม.ย.64 นี้ เป็นวันครบรอบ 46 ปีของการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ “คุณนายพารวย” เป็นสื่อมวลชนที่อยู่ในแวดวงตลาดทุนมาร่วม 30 ปี ได้เห็นพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯมาอย่างต่อเนื่อง และได้เห็นตลาดทุนไทยแห่งนี้ ได้ทำหน้าที่สำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คือตลาดทุน ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงินทุน ให้ภาคธุรกิจไปใช้ในการลงทุนและขยายกิจการ สร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างการจ้างงานให้ประชาชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมหาศาล ขณะเดียวกันตลาดทุนแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งลงทุนระยะยาวของประชาชน ในการบริหารเงินออมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้งอกเงย!!

ไม่เพียงเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มุ่งมั่น ที่จะทำให้ตลาดทุนแห่งนี้ เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่บทบาทหน้าที่หลัก ตามที่กล่าวไปข้างต้นเท่านั้น

“ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯคนปัจจุบัน ได้ประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์ฯดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” คือ ทำให้ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เติบโตไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นทั้งในด้านธุรกิจและความยั่งยืน โดยส่งเสริมผลักดันให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนจนได้การยอมรับในระดับสากล!!

ก้าวต่อไปในยุคแห่งการลงทุนที่ไร้พรมแดนนี้ “ภากร” กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ที่มุ่งทำงานเพื่อตอบโจทย์ สร้างประโยชน์ให้ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆและขยายสู่กลุ่มใหม่ๆ ให้กว้างขึ้น และขยายไปสู่ภาคสังคมด้วย

เช่น ในภาคประชาชน ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเดินหน้าขยายการให้ความรู้ทางการเงินสู่ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินสำหรับคนไทย ขณะที่ในส่วนของผู้ลงทุนนั้น จะสนับสนุนผู้ลงทุนไทยให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายในต่างประเทศได้มากขึ้น รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งในปี 63 จำนวนผู้ลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ด้านผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา LiVE Platform เพื่อสนับสนุนให้ SMEs และสตาร์ตอัพสามารถระดมทุน เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งระดมทุนของอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยี เศรษฐกิจกระแสใหม่ และกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับตลาดทุนไทย และให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มโอกาสธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ และเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้ลงทุน

สุดท้ายสำหรับภาคสังคมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯยังได้ริเริ่มโครงการในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการ Care the Whale, Care the Bear, Care the Wild

เชื่อมั่นว่าความทุ่มเททั้งหมดนี้ จะนำไปสู่การสร้างการเติบโตระยะยาว ของทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน!!

คุณนายพารวย