25 โรงงานของ ซีพีเอฟ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า สถานประกอบการ 25 โรงงาน ของ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2552 สำหรับปีนี้ มีสถานประกอบการ 25 โรงงานของบริษัทได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award ประจำปี 2563 สะท้อนถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ คือ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

“การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทและพนักงานตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ซีพีเอฟยึดมั่นในหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ”นายวุฒิชัย กล่าว

นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ซีพีเอฟยังนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่า อาทิ การใช้พลังงานและน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมไปถึงการลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการดำเนิน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูผืนป่าชายเลน และป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ และต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน