15 ปี “รักษ์ลำน้ำมูล” ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์ต้นน้ำ-สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน

ป่าไม้ มีความสำคัญต่อทุกชีวิต ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษา เพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป

“โครงการรักษ์ลำน้ำมูล” ที่ดำเนินการ โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู และดูแลสภาพของน้ำลำน้ำมูล ลำน้ำสายหลักของภาคอีสาน ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และใช้ในอุตสาหกรรม มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลา เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตลอด15 ปีที่ผ่านมา ของความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ ร่วมดูแลรักษาลำน้ำมูล โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดสาย ทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ ส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนประมงท้องถิ่น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สอดรับกับกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ คือ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” และบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “นักสืบสายน้ำ” ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้วิธีการศึกษาคุณภาพน้ำ สร้างความตระหนักสู่เยาวชนมีส่วนร่วมรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน