โออาร์ เปิด “พื้นที่ปันสุข” ช่วยเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ ขายขนุนและมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ พีทีที สเตชั่น

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  ได้ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เร่งเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้เกษตรกรนำขนุนพันธุ์ทวายและพันธุ์ทองประเสริฐ รวมถึงมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออก ที่ประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่าย ทำให้ปัจจุบันผลผลิตมีราคาตกต่ำและล้นตลาดมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของภาคเกษตรกร

โดยเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก.มานะเสริมพลปิโตรเลียม 6 สาขาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ที่อำเภอหนองกี่ 1 สาขา อำเภอนางรอง 3 สาขา และอำเภอโนนดินแดง 2 สาขา เพื่อจำหน่ายขนุนและมะม่วงน้ำดอกไม้ในราคาพิเศษ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาและวันที่เกษตกรจะเข้ามาจำหน่ายขนุนและมะม่วงน้ำดอกไม้ราคาพิเศษได้ที่โทร. 1365 Contact Center

นอกจากนี้ ผู้แทนจำหน่าย สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก.มานะเสริมพลปิโตรเลียม สาขาโนนดินแดง ยังได้สนับสนุนขนุนและมะม่วงจากเกษตกร และนำไปมอบให้บุคลาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโนนดินแดง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าทีเป็นด่านหน้าในการควบคุมสถานการณ์ โควิด 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

โครงการ “พื้นที่ปันสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ พีทีที สเตชั่น ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่าย ให้เกษตรสามารถระบายผลิตผล บรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดที่จะผลักดันให้ พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโออาร์ ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน