โออาร์ หนุนใช้พีทีที สเตชั่น 17 แห่ง เป็นจุดกระจายยาผู้ป่วยโควิด

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยนางพรรณวดี พุฒยางกูล ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลาง และ นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท มอบน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท ให้กับโครงการ Primary Care Hub “ComCOVID-19 FM CoCare” โดยมีแพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ หัวหน้าโครงการ และ นายแพทย์พงษ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ

โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง พริบตาคลินิกของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (Royal College of Family Physicians of Thailand) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระดับเขียวที่รักษาอาการที่บ้าน (Home Isolation) และผู้ป่วยระดับเหลืองและแดงที่ยังไม่ได้เตียงในโรงพยาบาล ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยกว่า 20,000 ราย โดย โออาร์ ได้จัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 17 แห่งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นจุดกระจายยา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท สำหรับอาสาสมัคร ซึ่ง บริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด ได้นำแพลตฟอร์ม UFU (อู้ฟู่) เข้ามาร่วมอาสากับโครงการฯ ในการนำยาไปส่งให้ผู้ป่วย

การจัดตั้งจุดกระจายยาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน” #ORStayStrongTogether ซึ่ง โออาร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของ พีทีที สเตชั่น ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเติมเต็มทุกความสุข เติมเต็มช่องว่างความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจจากหลากหลายหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้