โออาร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 24

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลาง และ นางสาววรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารสายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เข้าร่วมรับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020  โดย คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 24  ถือว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศ และในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการของโออาร์ ได้แก่ คลังน้ำมัน คลังก๊าซ คลังปิโตรเลียม และสำนักงานได้รับรางวัลรวม 18 แห่ง

ทั้งนี้ โครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานมุ่งเน้นถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่โออาร์ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม