โออาร์ ต่อสัญญาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ำมัน อีก 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR โดย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการต่อสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการร้านค้า 7-Eleven มีเนื้อหาว่า

ในการประชุมคณะกรรมการ OR ครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติการต่อสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ามันเครือข่ายของ OR กับ บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) เพื่อดำเนินการร้านค้า 7-Eleven (ในประเทศไทย) โดยเป็นการต่ออายุสัญญาจากสัญญาเดิมอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ในสถานีบริการน้ามันเครือข่ายของ OR มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของ OR

ด้านบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกัน เรื่อง แจ้งการเข้าทำสัญญาหลักความร่วมมือ การดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ (7-Eleven) ในสถานีบริการน้ำมัน กับ ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทได้ตกลงต่ออายุสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ (7-Eleven) ในสถานีบริการน้ำมัน กับ โออาร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา หลังจากครบอายุสัญญาเดิม ต่อเนื่องไปอีก 10 ปี