โออาร์ จับมือ ธ.ก.ส. ให้ส่วนลดเติมน้ำมันกับอาสาสมัครสาธารณสุข

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการ​ใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้วที่อาสาสมัครด้านสาธารณสุขกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลประชาชนในช่วงเวลาวิกฤติจากการระบาดที่รุนแรงของโรคโควิด-19 โออาร์ ในฐานะผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะธนาคารผู้ให้บริการบัตร Smart Card อสม., สพฉ. และ อสส. จัดโครงการ “เติมเต็มความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา”  เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสู้วิกฤติโควิด – 19

ทั้งนี้ จะมอบส่วนลดสำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่ พีทีที สเตชั่น ลิตรละ 0.80 บาท เมื่อชำระผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. จำกัดวงเงินคนละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน โดยเงินส่วนลดจะคืนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของผู้ถือบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 contact center หรือ ธ.ก.ส. Contact Center โทร. 02-555-0555 และ www.baac.or.th

“โออาร์มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเกื้อกูลสังคม และได้ปรับปรุงรูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ด้วยแนวคิด “Living Community” เพื่อให้ พีทีที สเตชั่น เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเติมเต็มความสุข มอบความห่วงใยใส่ใจให้กับทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางและการดำเนินชีวิต รวมไปถึงร่วมพัฒนา เติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคน โดยที่ผ่านมา โออาร์ได้ขยายจำนวน พีทีที สเตชั่น เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ในปัจจุบันโออาร์มีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ โครงการนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ พีทีที สเตชั่น จะได้ช่วยเติมแรงกาย แรงใจ เพื่อตอบแทนความเสียสละให้กับเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการช่วยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรงและต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน”

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นกำลังหลักสำคัญในการฝ่าวิกฤติการระบาดที่รุนแรงในครั้งนี้ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ธ.ก.ส. ให้บริการบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. สำหรับอาสาสมัครด้านสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 1,052,699 ใบ