โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน แหล่งผลิตไข่ไก่ปลอดภัย ของชุมชน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันฯ

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เป็นโครงการที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันมีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 824 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคอาหารโปรตีนคุณภาพ คือ ไข่ไก่ และช่วงปิดเทอมโรงเรียน สามารถบริหารจัดการผลผลิตที่สดและปลอดภัยขายให้กับคนในชุมชน

ร.ต.อ. กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จ.สกลนคร กล่าวว่า โรงเรียนเข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีที่ 18 แล้ว โดยซีพีเอฟและมูลนิธิฯมอบไก่พันธุ์ไข่ให้ 200 ตัว ปัจจุบันเก็บผลผลิตไข่ไก่ได้วันละ 185 ฟอง เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน แต่ในช่วงปิดเทอม ก็จะนำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ค่ายศรีสกุลวงศ์ ในราคาย่อมเยา แผง (30 ฟอง) ราคา 100 บาท ซี่งถูกกว่าราคาตลาด นอกจากนี้ ไข่ไก่อีกส่วนยังนำไปแลกกับปุ๋ยคอกของชุมชนสำหรับใช้ในพื้นที่ทำเกษตรของรร.ได้ด้วย

คุณครูเรวดี โรจน์ประโคน ครูชำนาญการพิเศษ และผู้ดูแลโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ. เชียงราย บอกว่า ในช่วงปิดเทอม โรงเรียนสามารถนำไข่ไก่ขายให้ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนในราคาเดิม คือ แผงละ 70 บาท โดยมีผลผลิตไข่ไก่เพื่อจำหน่ายวันละประมาณ 8 แผงต่อวัน เนื่องจากไก่ที่เลี้ยงไว้ 300 ตัว ผลผลิตไข่ได้วันละ 240-250 ฟอง ช่วยให้มีไข่ไก่เลี้ยงชุมชนอย่างพอเพียงช่วงที่ความต้องการสูง

นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุข จ.สระแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เมื่อปี 2562 ได้รับมอบแม่พันธุ์ไก่ไขให้ 100 ตัว เก็บผลผลิตไข่ไก่ได้เฉลี่ยวันละ 95 ฟอง ช่วงปิดเทอม ครูเวรจะมาช่วยดูแลเก็บผลผลิตไข่ไก่ รวมทั้งผู้พิการที่ทางซีพีเอฟจ้างไว้ให้ช่วยงานที่โรงเรียนช่วยดูแลความสะอาดของโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่ขายให้แก่ชุมชนแผงละ 100 บาท ซื้อได้ครอบครัวละ 1 แผงต่อสัปดาห์ เพื่อกระจายไข่ไก่ให้แก่ชุมชนได้ทั่วถึง โรงเรียนภูมิใจและดีใจที่โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนได้บ้าง

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สามารถบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ในช่วงปิดเทอม เพื่อจำหน่ายให้ชุมชนในราคาย่อมเยา

เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดารได้บริโภคไข่ไก่เป็นอาหารกลางวัน และมีประสบการณ์ ทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ จัดผู้ชำนาญการและสัตวบาล ติดตามให้ความรู้และให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งขยายผลการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และกระจายผลผลิตไข่ไก่ให้ชุมชนได้บริโภคไข่ที่สะอาด ปลอดภัย และราคาย่อมเยาอีกด้วย