“แม็คยีนส์” สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน พร้อมฝึกทักษะและความรู้แก่นิสิต มศว ในโครงการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่นฯ ปี 2566

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวปิยณัฏฐ์ สิงหกันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และนายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมชมผลงานการออกแบบจากผ้ายีนส์เหลือใช้ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่น หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ แม็คยีนส์ ได้ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อบรมทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น  สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมชมผลงานของนิสิต เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ