“แม็คยีนส์” ผนึก มศว. เซ็น MOU พัฒนาบุคลากรในระบบการเรียน การสอน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมอบวัสดุและอุปกรณ์จากกระบวนการผลิตสินค้า สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ กระบวนการ เทคนิคและเทคโนโลยี ทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถแก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมศว.นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรม ด้านการออกแบบ ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  ที่ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ