แม็คกรุ๊ป – ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำ MOU ร่วมมือทางวิชาการ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ด้าย ป้ายหนัง กระดุม รีเวท ซิป เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หรือการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ ประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ อาทิ การจัดสัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การสร้างนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์