“แม็คกรุ๊ป” มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จ โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 7 สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 7 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และนายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” และนายสมพงษ์ ธนะสินธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

สำหรับโครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าอาชีพรุ่นที่ 7 จัดโดย บริษัท แม็ค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) และสำนักงานเขตสวนหลวง โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการอบรมทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการเย็บผ้า การดูแลซ่อมแซมจักรเย็บผ้า และภาคปฏิบัติ คือการลงมือตัดเย็บผ้า ทั้งนี้ นอกจากผู้อบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปประกอบอาชีพได้แล้ว และยังมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมงานเป็นพนักงานในกลุ่ม บมจ.แม็คกรุ๊ป อีกด้วย