“แม็คกรุ๊ป” มอบผลิตภัณฑ์แม็คยีนส์ สนับสนุนการแข่งขันวิทย์ฯโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 แก่ มศว.

นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบผลิตภัณฑ์ “แม็คยีนส์” ได้แก่ หมวกแก๊ป และเป้พกพาเอนกประสงค์ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และนิสิต ตลอดจนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ใช้ประโยชน์ในการทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เมื่อเร็วๆ นี้

คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2566 โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้นำทีมและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 56 ประเทศ นิสิต บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมราว 1,300 คน