แฟลช ได้รับเลือกเป็นบริษัทต้นแบบ ‘อยุธยาโมเดล’ ด้านป้องกันโควิด

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Group Partner กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) เปิดเผยว่า บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด โดยศูนย์กระจายพัสดุ สาขาวังน้อย ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 สถานประกอบกิจการที่ดีเยี่ยมจากสถานประกอบการทั้งหมด 2,700 แห่งในจังหวัดอยุธยา ที่มีส่วนร่วมการพัฒนาจัดการป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 จากโครงการ “อยุธยาโมเดล” สถานประกอบกิจการต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในสถานประกอบกิจการ โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำแผนที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างโรงงานต้นแบบ ที่มีการควบคุมโรคป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อที่จะสร้าง SOP (Standard Operation Procedure) ขึ้นมา และคาดหวังให้สถานประกอบการทั้งหมดภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำไปเป็นตัวอย่าง ตลอดจนจะได้เป็นแนวทางที่จังหวัดอื่นๆได้นำไปใช้ต่อได้

สำหรับการบริหารจัดการป้องกัน และควบคุมโรคCovid-19 ในรูปแบบ Bubble and Seal ภายในศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย ที่ทางแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้พัฒนาจนได้รับเลือกเป็นบริษัทฯต้นแบบในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการด้านพนักงาน ที่ให้พนักงานทุกคนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ และก่อนเข้าพื้นที่ต้องสวมหน้ากาก สวมถุงมือ พกน้ำดื่มส่วนตัว พร้อมทั้งกำหนดจุดระยะห่างเพื่อลดความแออัดในขณะปฎิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้ปะปนกัน เช่นเดียวกับบริเวณที่พักผ่อน พักรับประทานอาหารที่มีการเว้นระยะห่างมีที่กั้น และกำหนดที่นั่งอย่างชัดเจนแต่ละคน อีกทั้งมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกช่วงพักเปลี่ยนกะทำงาน และมีจุดแอลกอฮอล์ให้สำหรับล้างมือทั่วคลังสินค้า นอกจากนี้พื้นที่ภายในศูนย์มีการจัดการเรื่องการถ่ายเทของอากาศภายในโดยกำหนดจุดพัดลมในทิศทางเดียวกัน และมีการแยกประเภทของขยะให้ชัดเจนโดยเฉพาะขยะที่ติดเชื้อ ในส่วนรถขนส่งพัสดุมีการบริหารจัดการรถที่เข้ามาในพื้นที่ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถทุกคนทุกคันก่อนเข้ามาภายในศูนย์ พร้อมทั้งต้องมีใบยืนยันผลการตรวจก่อนเข้ามาในศูนย์กระจายพัสดุอีกด้วย

แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังได้นำมาตรฐานการเป็นโรงงานต้นแบบ “อยุธยาโมเดล” ดังกล่าวไปใช้ในสาขาอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยคำนึงว่าพัสดุทุกชิ้นที่ส่งโดยบริษัทฯจะมีความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยอย่างแน่นอน