แจ้งนักลงทุนขอให้ศึกษางบการเงินของ NEWS พร้อมติดตามคำชี้แจง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 เกี่ยวกับ การบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 90 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏรายการต้นทุน   ในการจัดจำหน่าย 127 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีรายได้ 7 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 308 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ NEWS และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

สรุปข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566  

รายการมูลค่า (ล้านบาท)ข้อมูลในงบการเงิน / คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน90 (36% ของมูลค่า เงินลงทุน)ในระหว่างงวด 6 เดือน ปี 2566 เงินลงทุนในตราสารทุน
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท เป็น 249 ล้านบาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือ 142 ล้านบาท
ต้นทุนในการ    จัดจำหน่าย127 (47% ของค่าใช้จ่าย)บริษัทชี้แจงใน MD&A ว่าต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากส่วนงานหลักทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  ในขณะที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์       92 ล้านบาท เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีภาระผูกพัน     ที่จะต้องจ่ายค่าบริการจากการทำสัญญาค่าประชาสัมพันธ์กับบริษัท     ที่เกี่ยวข้องกัน 76 ล้านบาท

ประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ NEWS ชี้แจง คือ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ความเหมาะสมของรายการและแนวทางบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ว่าได้พิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร