เอไอเอส ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และกลุ่มอินทัช เปิดเผยว่า เอไอเอส ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2020 หรือ องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย จัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย โดยรางวัลนี้ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ที่เอไอเอสให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตั้งแต่ยุคแรกของการให้บริการมาโดยตลอด เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานทุกคนคือส่วนสำคัญที่ทำให้เอไอเอสยังคงรักษาความเป็นเบอร์ 1 ได้จนถึงทุกวันนี้ โดยที่ผ่านมา ได้เน้นการจัดหลักสูตร ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวพนักงานเองและต่อองค์กร

ขณะเดียวกัน เมื่อโลกเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption เอไอเอสได้ประกาศ Transform จาก Mobile Operator สู่การเป็น Digital Life Service Provider  มุ่งเน้นให้พนักงานมีความพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนไปผ่านหลักสูตรจาก AIS Academy โดยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตัวเองให้มี New Ability หรือขีดความสามารถใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม ชื่อ LearnDi  ให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ ตลอดจนส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรม “FIT FUN FAIR” นั่นคือการมีสุขภาพที่ดี พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทำงานด้วยความสุขและสนุก คิดบวก รวมถึงมีความเท่าเทียมของโอกาสที่ส่งมอบให้กับพนักงานทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย มุ่งเน้นการวัดระดับความผูกพันของพนักงาน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment (TEAM) แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

2. การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน

3. การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์