ขีดเส้นตาย การบินไทย – บางกอกโพสต์ แก้ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบให้จบใน 3 ปี จ่อถูกดีดออกจากตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งดำเนินการกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ เนื่องจากทั้งสองบริษัทจดทะเบียน ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

โดย การบินไทย หรือ THAI มีส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ -128,742 ล้านบาท ส่วนบางกอกโพสต์ หรือ POST มีส่วนผู้ถือหุ้นติดลบที่ -230 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลัทรัพย์จดทะเบียน

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้

1.ประกาศว่าหลักทรัพย์ POST และ THAI มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และ ยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

2.ให้ POST แจ้งทางเลือกของบริษัทว่า จะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ หรือเลือกที่จะยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือมีทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และ ให้ THAI แจ้งว่านอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว บริษัทจะมีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่

พร้อมทั้งให้ทั้ง POST และ THAI กำหนดเวลาดำเนินการตามแนวทางที่เลือกฟื้นฟูกิจการ หรือทางเลือกอื่นใด (ถ้ามี) และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 7 เมษายน 2564

3.เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อ 2 และบริษัทได้แจ้งทางเลือกอย่างครบถ้วนชัดเจนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป และดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

หากไม่แจ้งหรือยืนยันทางเลือกภายในกำหนดเวลาตามข้อ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลา POST และ THAI ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ POST และ THAI พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งผลประกอบการปี 2563 ขาดทุน 1.41 แสนล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1.29 แสนล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 128,742 ล้านบาท จากปี 2562 ที่เป็นบวก 21,827 ล้านบาท

ส่วน บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST แจ้งผลประกอบการปี 2563 ขาดทุน 364 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 56 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 230 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก 295 ล้านบาท